Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego „PasjaExcela Paweł Wiatrak”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu Internetowego „PasjaExcela Paweł Wiatrak” (dalej zwany „Sklepem”) prowadzonego przez Firmę „PasjaExcela Paweł Wiatrak” z siedzibą pod adresem ul. Adama Mickiewicza 24A/4, 42-600 Tarnowskie Góry i numerem NIP 6262850949.
 2. Definicje: a) Sklep Internetowy („Sklep”) – platforma internetowa prowadzona przez Firmę „PasjaExcela Paweł Wiatrak”, dostępna pod adresem [adres URL], umożliwiająca zakup kursów online, stacjonarnych oraz różnego rodzaju gadżetów. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu. c) Towar – kurs online, kurs stacjonarny, gadżet lub inny produkt dostępny w Sklepie. d) Umowa – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług, zawarta między Klientem a Firmą „PasjaExcela Paweł Wiatrak” za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu lub za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego podanego na stronie Sklepu.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. Koszty dostawy są określone w specjalnej sekcji dostępnej na stronie Sklepu. Dostępne są różne metody dostawy, a Klient wybiera spośród nich tę, która mu odpowiada.
 4. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu oraz wybranej metody dostawy. Dla produktów cyfrowych dostarczanych na adres e-mail podany podczas rejestracji czas dostawy wynosi maksymalnie 30 minut. Dla produktów fizycznych, takich jak podkładki pod myszkę, czas dostawy wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

§ 3 Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pośrednictwem dostępnych w Sklepie metod płatności, takich jak karta płatnicza, przelew bankowy, lub inne dostępne metody.
 2. Płatność za zamówienie musi być dokonana przed wysyłką towaru lub udostępnieniem dostępu do kursu online.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Nieuiszczenie płatności w określonym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.

§ 4 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub jakościowej produktu, Klient ma prawo do składania reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub za pomocą kontaktu mailowego podanego na stronie Sklepu.
 3. Firma „PasjaExcela Paweł Wiatrak” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru lub udostępnienia dostępu do kursu online, bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrócenia towaru na własny koszt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 6 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności Sklepu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu i określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Poprzez dokonanie zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

§ 7 Zmiany regulaminu

 1. Firma „PasjaExcela Paweł Wiatrak” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
 2. Zmiany regulaminu nie wpływają na umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny według siedziby Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 i obowiązuje do odwołania.

To top

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji